Bach – Reger – Praetorius – Eccard – Bodenschatz – Ansohn

     
am 15. Dezember 1985    
um 20:00 Uhr
Emmaus-Kirche
Lausitzer Platz 8a
10997 Berlin

Werke von J.S. Bach, Reger, Praetorius, Eccard, Bodenschatz und Ansohn